خدای من ایران است

Mojgan writes: Nice but I don’t know who wrote this

خدای من ایران است
پیغمبر من کوروش کبیر است
امامان من داریوش کبیر, خشایارشاه, اردشیر,مازیار,
انوشیروان عادل, بابک خرم دین و رضاشاه
امام زمان من کاوه آهنگر ست
روحانیان من مولوی, فردوسی, حافظ, سعدی و ابن سیناست
کتاب مقدس من شاهنا مه ست
دستورات دین من بر روی لوحه کوروش کبیر نوشته شده است
اصول و فروع دین من لوحه حقوق بشر کوروش کبیر است
عاشورای من 18 تیر و قادسیه است
شهدای من رستم فرخزاد, یزدگرد ست
پرچم من درفش کاویانی ست
اورشلیم من مدائن و نقش جهان است
مراد من مولاناست
فرشتگان من زهرا کاظمی و اکبر محمدی ست
صلیب من فر و هر است
بهشت من آزادی ست
عید من مهرگان و نوروز است
محراب من قلب من است
دین من عشق و دا نش است
ایمان من عقل و خرد ست
آینده من رنسانس ایرانیست
مرام من دموکراسی ست
خوی من سکولار و هخامنشیست
ذات من آریائیست
دوست من عدالت است
دشمن من ظلم و جهل است
ذکر من پاینده ایران ست
مذهب من آریائیست
من ایرانیم من
آریائیم

به کوروش چه خواهيم گفت
اگر سر بر آرد ز خاک
اگر باز پرسد ز ما
چه شد دين زرتشت پاک
چه شد ملک ايرن زمين
کجايند مردان اين سرزمين
به کوروش چه خواهيم گفت؟
اگر ديد و پرسيد از حال ما
چه کرد يدبرَنده شمشير خوش دستتان
کجايند ميران سر مستتان
چه آمد سر خوي ايران پرستي
چه کرديد با کيش يزدان پرستي
به شمشير حق نيست دستي
که بر تخت شاهي نشسته است
چرا پشت شيران شکسته است
در ايران زمين شاه ظالم کجاست
هوا خواه آزادگي
پس چرا بي صداست
چرا خامش و غم پرستيد؟هاي
کمر را به همت نبستيد. هاي
چرا اينچنين زار و گريان شديد
سر سفره خويش مهمان شديد
چه شد عِرق ميهن پرستيتان؟
چه شد عِِرق ميهن پرستيتان
چه شد غيرت و شور و مستيتان
سواران بي باک ما را چه شد
ستوران چالاک ما را چه شد
چرا مُلک تاراج مي شود
جوانمرد محتاج ميشود
چرا جشنهامان شد عزا
در آتشکده نيست بانگ دعا
چرا حال ايران زمين نا خوش است
چرا دشمنش اينچنين سر کش است
چرا بوي آزادگي نيست؟ واي
بگو دشمن ميهنم کيست ؟هاي
بگو کيست اين ناپاک مرد
که بر تخت من اينچنين تکيه کرد
که تا غيرتم باز جوش آورد
ز گورم صداي خروش آورد
به کوروش چه خواهيم گفت؟
اگر سر بر آرد ز خاک
اگر سر بر آرد ز خاک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!