یک لب و هزار خنده

خیام اگر ز باده مستی خوش باش     گر با صنمی دمی نشستی خوش باش
پایان همه عمر جهان نیستی است    پندار که نیستی چو هستئ خوش باش

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!