دوستی تا چه حد…

امیر طاهری، روزنامه نگار و نویسندۀ مقیم اروپا می گوید: “بعید است که بشار اسد بتواند در پروندۀ هسته ای میان ایران و غرب میانجی گری کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!