امیدواری برای حذف لایحۀ جدید خانواده

به فتوای برخی آیات عظام، از جمله آیت الله صانعی اشاره می کند که ازدواج با همسر دوم و سوم را بدون توافق همسر اول حرام می داند و گرفتن مالیات بر مهر را نیز خلاف شرع اعلام کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!