بهائیان دستگیر شده، در خطرند

 خانم علائی به نمونه هائی از فشار هائی که اخیراً به بهائیان در ایران وارد می شود اشاره می کند. اما وی نگرانی امروز جامعۀ بین الملل بهائی را هفت نفر بهائی دستگیر شده می بیند که جانشان در خطر است.

وی در رابطه به روحیۀ هم وطنان بهائی و نا امنی اجتماعی آنان می گوید: ایرانیان بهائی دوست دارند در ایران بمانند و اگرچه فشار از طرف دولت زیاد است، اما مردم و جامعه چنین نیستند و این خود باعث دلگرمی بهائیان است.  

 

گفتگو با خانم دیان علائی سخنگوی دفتر جامعۀ بین الملل بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!