تردید روسیه برای خرید سهام ذوب آهن اصفهان

دکتر فاطمی، استاد اقتصاد در مرکز اروپائی مطالعات  بین المللی: رویهمرفته اقتصاد روسیه آزاد نیست و بیشتر به روابط مافیائی شباهت داردو در آن حکومت با بخش خصوصی مخلوط شده است. ولی در شرایط کنونی که ایران در تحریم قرار دارد، هیچ انتخابی ندارد و هر نوع پیشروی را از طرف روسها استقبال می کند

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!