توصیه قذافی به ایران برای پرهیز از سرنوشت عراق

معمر قذافی رهبر لیبی به ایران توصیه کرده است در رویارویی با غرب راه صدام حسین را در پیش نگیرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!