استقلال روز نامه نگاران حفظ نمیشود!

در ایران روز نامه نگاران در شرایط دشواری فعالیت میکنند و در سالهای اخیر کم نیست مواردی که ایران به مقام بزرگترین زندان روزنامه نگاران در منطقه تبدیل شده است. ایرج جمشیدی دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد در باره وضعیت روزنامه نگاران ایران توضیح میدهد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!