سپه وند به دور بعد صعود کرد

این ورزشکار عنوان کرده بود “اگر نتوانم مدالی در المپیک بگیرم به احتمال زیاد بوکس را کنار خواهم گذاشت چرا که در بوکس نمی توانم هزینه های سنگین زندگی را جبران کنم.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!