کویت خواستار گفتار ‘سنجیده’ در مورد تنگه هرمز

کویت با اشاره به تهدید ایران در مورد تنگه هرمز در صورت وقوع جنگ می گوید چنین گفتارهایی منافع کشورهای خلیج فارس را تضعیف می کند و از ایران خواست مناقشه بر سر برنامه اتمی اش را حل کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!