مدرک آقای کردان منتشر شد/ مملو از غلط‏هاي گرامري، تايپي و …

علاوه بر غلطهای مختلف تایپی و گرامری، به نظر می رسد، مطلب نوشته شده در این برگه که به عنوان مدرک دکتری به رسانه ها ارایه شده است، با لحن فارسی نوشته شده است. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!