سه نوجوان محکوم به اعدام

رضا حاجي زاده نوجواني که متهم است در سن 13 سالگي و بر اثر درگيري در طي بازي کودکانه مرتکب قتل همبازي خود گرديده است . بعد از تحمل 5 سال زندان به سن 18 سالگي رسيده است ، وي عليرغم سن کم خود در بين زندانيان خطرناک نگهداري ميشود ، نامبرده بعلت عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و رسيدن به سن 18 سالگي در آستانه اعدام قرار گرفته است. نامبرده در واحد 2 زندان رجايي شهر کرج نگهداري ميشود.

سيد وحيد موسوي نوجواني که متهم به ارتکاب قتل در سن 17 سالگي گرديده است ، بيش از 8 سال است که در زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد ، نامبرده با توجه به عدم توفيق در جلب رضايت خانواده مقتول و به دليل رسيدن به سن بالاي 18 سال که عرف دستگاه قضايي براي اعدام متهمين است در آستانه اعدام قرار دارد. وي هم اکنون در واحد 4 زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد.

بنيامين رسولي نوجواني که متهم است در سن 16 سالگي مرتکب قتل گرديده است . اکنون بعد از طي نمودن 5 سال زندان و عدم توفيق در جلب رضايت خانواده در آستانه اعدام قرار گرفته است  ، وي هم اکنون در واحد 4 زندان رجايي شهر کرج به سر مي برد.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!