احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع آوری دیه

 «اين افراد با ايجاد يک شماره حساب جمعی، قصد در تلطيف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثير قرار بگيرند و برای يک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که اين فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!