یک نفر آوردند 8 طلا گرفتند، 50 نفر بردیم یک برنز گرفتیم

They brought one person and received 8 Gold medals. Islamic republic sent 50 and we got one bronze.

Do I really have to say more? !!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!