مامان خانم و خان باباي من

ديشب خيلي دير خوابيدم.چشمام باز ميشه ولي يك سر درد عجيبي داره مخ من رو ميتركونه !

از پائين صداي مولينكس مياد… مامان قصد داره كه من نخوابم ! به روي خودم نميارم  انگاري شراب ديشب , سركه بوده و من بيخبر عاشق ساقي …

پلتيك ناپلوني مامان نتيجه نداره , از پائين صداي پاي بابا رو ميشنوم كه داره مياد طرف اتاق من, زير پتو قايم ميشم  بابا مياد تو اتاق …

-Bonjourrrrrrrrrr …

j’ai besoinnnn de dormirrrr un peuuu plussss.s’illll vous plaîttttt….

 -مامانت برات صبحانه گذاشته.پاشو بيا مسيو.فيلم بازي نكن كلك.

سرم خيلي درد ميكنه… ميل ندارم .

-اينا مال كم خوابيه , شايد هم مال مشروب باشه …

-زياد خوردي ؟ چي خوردي اصلن ؟

هيچي فقط چند گيلاس شراب كه اون هم حساب نميشه.

-چي چي حساب نميشه ؟ پاشو يك دوش بگير,  يك چيزي بخور و بعدش دواي تو عرق بيدمشك هست.

نه اقا جان…ميخوابم و بعدن خوب ميشم.

***

چند دقيقه بعد مامان مياد بالا …

-اره ديگه … شب ميري ددر و با خدا ميدونه كي , عرق ميخوري وسر درد و ادا بازيت مي افته به گردن من .

-عشق و صفاي ميرزا با مردمه و ناز و اداش با منه.

عرق چيه مادر !؟!؟! يه گيلاس شراب خوردم . همين.

-خاك بر سر من كنن كه بچه خانم ××× و  نوه اقا ××× بره شبا لات بازي . تو پاريس هم اينجوري ميكني !!! اينا واسه اينه كه زن نداري !!! اون هم زن ايروني كه مواظبت باشه  غمت رو بخوره  , تو براش تب كني , اون برات بميره …

عجب گير كردم ها … اصلن الان پا ميشم بليت رو عوض ميكنم و برميگردم …

-بله … اقا ليبرال شده.ميدونم چيه داستان…همش تقصير اون دختر خارجيه هست كه باهاش ميري خاك برسزي ميكني … الاهي خير نبينه كه بچه من رو عرق خور كرد و هيز …

مادر نفرين نكن سر ظهري… اوني كه شما امسال عيد ديديش , ديگه باهاش نيستم.

-من نمي فهمم  اين دخترا  دختر فرانسويها خونه ندارن ؟ مادر پدر ندارن كه شب ميان تو خونه تو ميكپند ؟

-اينجوري نميشه… بايد زن ايروني بگيري …

خيلي خوب …

پاشو كه لنگ ظهره … برات كتلت درست كردم … ترشي بادنجون هم هست …

***

مامان رفت پائين و سر دردم خوب شد … حالا راز كار چيه … خدا داند .

به اين فكر بودم كه اين پدر و مادر من وشما تا كي بايد غم و غصه ما رو داشته باشن ؟ چقدر پدر و مادر ماها زحمتكشند و غمخوار ما … اين مامان بابا هاي ايروني در دنيا تك هستند.بهترين هستند. الان به عكسشون نگاه ميكنم و چقدر خوشحالم كه همچين پدر  و مادري دارم .هنوز 2 هفته نشده , دلم براشون يك ذره شده . دم همه شما پدر مادرهاي ايراني گرم .

پاشم وبرم يك تلفن به مامان بابا بزنم.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!