ایران از ژاپن ‘دلخور’ است

“منطق ایجاب می‌کند ژاپن که نقشی در بازی‌های سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای مثل ایران ندارد و ۱۸ سال هم عضو غیردائم شورای امنیت بوده، این فرصت را در اختیار دیگران قرار دهد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!