مجادله کیهان و وزیر کشور بر سر یک قرارداد گاز

روزنامه کیهان چاپ تهران علی کردان وزیر کشور ایران را به “تلاش برای انعقاد قرارداد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی” برای فروش گاز به امارات متهم کرده و آقای کردان نیز در پاسخ، مطالب مدیر کیهان را “دروغ و غیر واقعی” خوانده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!