قهرمان مرز گشا و آورندۀ باران Part 1

حورا یاوری، منتقد ادبی و پژوهشگر در بنیاد ایرانیکا، میگوید اولین اشاره در بارۀ آرش در کتاب اوستا آمده است. آرش افراسیاب را که ایران را به بند کشیده است ونعمت باران را ازآن دزدیده است شکست می دهد. و با این شکست دوران سیاه خشکسالی پایان مییابد. اسطورۀ آرش با جشن آب در تیر ماه در ارتباط است که هنوز در نقاطی از ایران در روز سیزدهم تیر جشن گرفته می شود. اسطورۀ آرش در طول تاریخ ایران در دوره های مختلف و بر حسب نیازهای عمیق مردم باز آفرینی شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!