نابسامانی معماری ایران

با کیوان خسروانی، آرشیتکت ایرانی، سؤالاتی را در مورد  معماری مدرن اروپا، محاسن و معایب طرح ها که تاکنون به اجرا در آورده، مطرح کردیم.  کیوان خسروانی بر بی سلیقگی در معماری ایران و در نظر نگرفتن کارآیی بناها، انگشت گذاشت و تقلید بی جا را محکوم نمود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!