یک فعال بلوچ که برادرش اخیرا اعدام شد حبس گرفت

ابراهیم مهرنهاد که هنگام بازداشت در اسفند 1386 در شهر زاهدان، 16 سال داشت برای آزادی برادرش تلاش می کرد. روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش داده است که فعال مدنی بلوچ به پنج سال حبس محکوم شده است. وی برادر یعقوب مهرنهاد است که ماه گذشته به اتهام “ارتباط” با جندالله اعدام شد. به گزارش اعتماد، ابراهیم مهرنهاد به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”، به سه سال حبس قطعی و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!