اهمیت روز میراث فرهنگی در گردش چرخ اقتصاد

  رویدادی که در سال 1983 به ابتکار “ژک لانگ” وزیر فرهنگ دوران ریاست جمهوری “فرانسوآ میتران” با عنوان “روز بازدید از بناهای تاریخی” راه اندازی شده بود و اکنون به رویدادی بین المللی تبدیل شده ، امسال به طور همزمان در 46 کشور اروپایی برگزار شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!