آنکس که نداند و نداند که نداند

‫۴ بیت اوّل را پدرم برام میخوند و از چند نفر تا حالا شنیده بودم. ۴ بیت آخر مال این حقیره, کاره سختی نبود چون تاروپودش وجود داشت:

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنکس که نداند و نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهر بماند

درکشورما وضع چنین است بدانید

آنکس که بداند و بداند که بداند
پشت آخوند هرگز دم نتکاند

آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر که در  نادانی خود ابدالدهر بماند

آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول خر خویش براند

آنکس که نداند و نداند که نداند
همچو محمود یک پست ریاست بدست آرد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!