روز جهانی مبارزه با “آلزایمر”

 یکی از مهمترین پیام های سازمان های فعال در روز جهانی مبارزه با بیماری “آلزایمر” امیدواری به آینده بود، و کشف واکسن و حتی دارویی معجزه آسا در ده سال آینده.مومی بیشنر با این بیماری عصر جدید آشنا شوند و خصوصأ اطرافیان و نزدیکان بیماران مبتلا به “آلزایمر “بتوانند با آگاهی بیشتر با این مشکل روبرو شوند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!