وزیر زن ذلیل

ساعد مراغه ای از نخست وزیران عهد پهلوی نقل کرده است:

زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم واین خبر داغ را اطلاع سرکار خانم رساندم

اما وی بابی اعتنائی تمام سری جنباند و گفت: “خاک بر سرت کنم فلانی کنسول است تو نایب کنسولی!

گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم. آن هم با قیافائی حق به جانب. باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: “خاک بر سرت کنم فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی!

شدیم معاون وزارت امور خارجه که خانم باز گفت: “خاک بر سرت کنم فلانی وزیر امور خارجه است و تو…..!

شدیم وزیر امور خارجه گفت: ” فلانی نخست وزیر است …. خاک بر سرت کنم

القصه آنکه شدیم نخست وزیر و این بار با گامهای مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد وبه عذر خواهی بیفتد.

تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد سری جنباند و آهی کشید و گفت: “خاک بر سرملتی که تو نخست وزیرش باشی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!