احمدي نژاد به ايرانيان مقيم آمريکا سوغاتي داد

در ابتداي اين مراسم باشکوه صف چند صد متري در سه رديف از مشتاقان احمدي نژاد در راهروهاي هتل بسيار بزرگ محل استقرار رييس جمهوري تشکيل شده بود و همه براي ديدار احمدي نژاد لحظه شماري مي کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!