احمدی نژاد: ایران موشک ماهواره ‌بر جدید پرتاب می کند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، ضمن توضیح سیاست های داخلی و خارجی خود، از پرتاب یک موشک ماهواره بر جدید به فضا خبر داده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!