بررسی رویدادهای اخیر

گرچه امکان مخالفت کنگره با طرح پیشنهادی مبنی بر هفت صد میلیارد کمک به بانکها، احتمال بسیار ضعیفی است، اما نمایندگان کنگره  نگران هستند. زیرا از یک طرف نگران افزایش کسری بودجۀ دولت و انباشته شدن بدهی های سرسام آور و از طرف دیگر، بیم از آن دارند که این کمک بصورت بدعت در آید و به بی مسئولیتی هرچه بیشتر مدیران بانکها بیانجامد….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!