کمال من

نه هر گُلی که بخندد گُل خیال من است.

نه هر نسیم سحرگه دم شمال من است.

نه هر که چهره فروزد میان انجمنی

جهانفروز زمان: ماه خوش جمال من است.

نه هر که نظر سوی آشیان کند روزی

طریق طیر بدانست و پرّ و بال من است.

نه هر شهاب که درخشد به پهنه ای نفسی

انجم شکار جهان: مهر لایزال من است.

به حق خواجه شیراز و حرمت نفسش

که خواهش دنیی و عقبی وبال من است.

باری، غنای خلوت یاران غنیمت است؛

کان خلوت خجسته به از قیل و قال من است.

چهری؛ نگفتمت که به زیر چرخ بلند

جمال صحبت یاران کمال من است؟

 

 

شَمال: باد شدید

چهارم مهر ماه 1387

اتاوا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!