انگشت اتهام بروی چه کسی باید گذاشته بشه ؟؟

 در حالیکه همه امیدوار بودند که اروپا، که سیستم های مالی اش از کنترل بیشتری برخوردار است، کمتر آسیب ببیند. اما ظاهرأ چنین نشده و حتا ایرلند ، یکی از کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی خوب در اروپا ، وارد بحران شد.

 از ناصر رحیمی، کارشناس مسائل اروپا، پرسیدم پیامدهای این بحران در اروپا آیا تفاوتی با بحران مالی آمریکا خواهد داشت ؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!