وزير كشور ايران جعلى بودن مدرک تحصيلى اش را پذيرفت

 دانشگاه آزاد اسلامى اعلام كرد كه وزير كشور ايران هيچ مدرک ليسانس يا فوق ليسانس از اين دانشگاه نگرفته است. آقاى كردان مدعى شده بود كه مدارک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد دريافت كرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!