صد عکس برای آزادی مطبوعات

 با رضا دقتی به مناسبت انتشار کتاب” صد عکس از رضا برای آزادی مطبوعات” ، تازه ترین عنوان از این سلسله کتاب ها، به گفتگو نشسته ایم. در انتخاب این صدعکس از میان هزاران عکسی که رضا دقتی در سی سال فعالیت حرفه ای خود گرفته است چه معیارهائی مورد نظر بوده است؟ کارآئی و توانمندی عکس در مقایسه با کلام و دیگر ابزار انتقال پیام از چه ویژگی هائی برخوردارست؟ “جنگ و صلح” ، آلبومی از عکس های رضا دقتی که در هفته های آینده در آمریکا، فرانسه و چند کشور دیگر 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!