اظهار بی علاقگی به “قدرت” از سوی عاشقان قدرت

حسن نراقی، نویسنده کتاب “جامعه شناسی خودمانی” و پژوهشگر امور فرهنگی و اجتماعی: قدرت شیرین است. ادعای بی تفاوتی نسبت به قدرت و پست و مقام، نه تنها خلاف واقع که فساد بر انگیز است…..

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!