آموزش موسیقی و وضعیت این هنر Part 2

مصطفی کمال پور تراب، موسیقی شناس و استاد برجسته رشته موسیقی، به آموزش موسیقی در ایران و امکانات این موسیقی که شماری آن را محدود می دانند اختصاص یافته است

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!