درگذشت مهرانگیز دولتشاهی مدافع حقوق زن

اولین گامها در جهت اجتماعی شدن زنان توسط  زنانی برداشته شده که بخاطر موقعیت اجتماعی با تجدد غرب آشنا و جدایی از حجاب، اختیار شغل و برابری حقوقی  را از اصر شرفت تلقی میکرده … تداوم حرکت زنان در حکومت کنونی برای لغو چند همسری و احقاق حقوق زنان، نشاندهندۀ پایه های محکم و عینی یک رشته مطالبات تاریخی است. 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!