آخرین میخ بر تابوت “کردان”

عیسی سحرخیز در مورد اینکه چرا با وجود چنین رسوائیهائی از کردان دفاع میشود، به ارتباطات پشت پرده ای اشاره میکند که در زمان رأی اعتماد به ایشان نیز مطرح بوده و موضوع انتخابات هم برمیگردد، دولت در آستانه ای قرار دارد که با تغییر دو وزیر دیگر، نیمی از وزرای کابینه عوض شده و نبود آقای کردان و استیضاح وزیر کشاورزی میتواند به سقوط دولت احمدی نژاد بکشد. حتی با وجود رأی اعتماد هم پایۀ نامزدی دورۀ آیندۀ آقای احمدی نژاد بسیار سست خواهد شدهبری آورده شده که خواستار رأی دادن به کردان بوده و همان نمایندگانی که الان سند رد می کنند و در آن زمان هم مخالف بودند، بخشی مجبورشدند که به ایشان رأی مثبت بدهندو مهری بر وزارت او بزنند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!