فوک دریای خزر در خطر انقراض

 اتحادیۀ جهانی حفاظت از طبیعت، نتایج آخرین تحقیقات را در 130 کشور و با همت 1800 پژوهشگر، بیش از 5500  نوع جانور، مورد مطالعه قرار گرفته اند را به چاپ رساند. از هر 4 نوع پستاندار کرۀ زمین،1 نوع در خطر جدی انقراض قرار دارد و یکی از آنها پستانداری است که تنها در دریای خزر یافت میشود، بنام فوک کاسپین. گفتگو با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران….

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!