نی توخالی

نشستم پای حکایت نی

غرق شدم در نگاه می

چه شکایتی کنم از روزگار

چه مانده از نیستان یادگار

نی تنها نوازید دلیرانه

تار محجوب بود درترانه

نی تو خالی فغان کرد و گسخت

نالید که هر چه بود گذشت

اورنگoct 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!