دایره شراب

شراب ناب
 

 یارهم پا میطلبد
 

کجا رفته  امشب این ساقی

 
 

یارهم پا
 

دل بی ریا میطلبد
 

از جفا و جدائی چه مانده باقی

 
 

دل بی ریا
 

 زخم بی افسوس میطلبد
 

اینجا دگر پشیمانی را نیست جائی
 

زخم بی افسوس
 

گریه مردانه میطلبد
 

چه دور است آن زمان بیخیالی
 

گریه مردانه
 

 شراب ناب میطلبد
 

این جام چه خالی و شب طولانی
 

                            
                                                                     اورنگ     oct 2008

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!