پيام مهندس عباس اميرانتظام به مناسبت روز جهانی کورش بزرگ

فراموش نکنيم که شير زنان و مردان ما دانشجويان فداکار و شير صفت ما کارگران دلير فداکار و مردم آزاده ايران با کورش بزرگ عهد و پيمانی نا کسستنی بسته اند بنابر اين ما دانش آموختگان مکتب کورش بزرگ به تمام فعالان حقوق بشر در جهان اطمينان ميدهيم که سرزمين مقدس ايران را با جان فشانی آزاد کرده و آزاد نگه خواهيم داشت و تا جان در بدن داريم تلاش خواهيم کرد که آزادی و آزادی خواهی در کشورمان همچون آرمانی مقدس نهادينه گردد .

به اميد آزادی ايران
پاينده باد ايران و پر رهرو باد راه پويندگان راه آزادی و عدالت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!