یا ترویج ازدواج موقت به عنوان یک ارزش

فرض این راهبرد تبدیل پشتوانه پول از طلا به نیروی انسانی ماهر است. تبدیل ایران به چهارراه تبادل جهانی در تمامی امور و تولید شهرهای میانه از دیگر بخشهای این محور است. در این محور درخواست شده ازدواج موقت به یک فرهنگ پسندیده تبدیل شود در کنار آن شاخص هایی برای خانواده مسلمان موفق تبیین شده است. برخی از این شاخص ها حول موضوعاتی چون مهارت و دستیابی به نگرش قانون و فرهنگ خداوند، مهارت بندگی و عبودیت و برقراری احساس حضور خدا در زندگی ترسیم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!