قدمت فرهنگ زدایی و درخت کشی در ایران

 

یکی شاخ سرو آورید از بهشت/ بدروازه شهر کشمر بکشت…. فردوسی ….

سرو نمادی از هویت ملی ایرانیان است. در تاریخ بیهقی از کاشتن دو سروی که به وسیله اشو زرتشت نشانده شده بود سخن رفته است: سرو فریومد در توس و سرو کاشمر. سرو کاشمر به دستور خلیفه ای از ریشه کنده شد و سرو فریومد نیز بعدها به دست سلطان متجاوزی سوزانده شد.

سرو پنج هزار ساله ابرکوه بزرگترین درخت کره زمین در ابرکوه است

سايه درختان لويزان جاي خود را به سايه سياست مي‌دهد؟!

درخت کاری یا درخت کشی؟
آنها درخت ها را هم می کشند، شکوه میرزادگی….
جنگلبانان را می کشند و جنگل ها را نابود می کنند، اسدالله افلاکی
قطع درختان کهنسال گیلان به بهانه‌ی مبارزه با خرافات!
، محمد درویش


عکس سرو پنج هزار ساله ابرکوه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!