بخوان ای کودک ايران

کنون که يک چند از هم بلاگيها چامه سرايی ميکنند , به من هم امروز برات شد که زوراباد هم شهريه و به يک باره چون امروز يه چند گاهی دور و برم هياهو نيست و کار ارومه , نويساچ به دست کردم و يارستم که سروده ای شاينده زر زر کنم . اگرچه , پيشاپيش از پيشگاه چامه سرايان فرزانه اين سايت از برايه کمبود و اک {عيب } در پساوند {قافيه} پوزش خواسته , اميدوارم اين سروده ابگوشتی رو زير سبيلی رد کنن چون اينو با شتاب نوشتم تا کار ارومه و بخت به راه . و بيک , انگيزه از اين سرود به راستی جستاری در ارزويه اشکار و نهانی از برايه اينست که هميدن کرده و همدل شويم به اين انگار که روزی بيايد  که کودکان و ايندگان , فارسی را پيراسته گويند , فرهنگ را نا الوده اموزند ,تاريخ باستان ايران را ارج دهند و ازرم و يادواره سرزمين کورش انشان را پاس دارند . به اميد دورانی که ويران از ديوان و دژخيمان انيرانی رهايی يابد و ايران شود .

بخوان ای کودک ايران                            ز کورش پور از مام اييران
بخوان فردوسييش ان پير توسی                   ز پند و چامه اش ايران پرستی
بخوان ای کودک ايران                           ز دارا , ان شه فره دليران
ز جمشيد و کيومرث و فريدون                   ز بهرام اردشير , يزدگرد و تيسفون
ز پوراندخت,سودابه و رکسان                    ز شهبانو سوان از ايل سکسان
بخوان زان پهلوان رستم ز شيران               که جستد رزم با ديو انيران
بخوان زرين کلا, ان خسرو پيروز            که جويد فره ايران بر رم و زووس
بدور اندازمسعودي,بن اشراق و سيه وردی  چکامه تازی بنويسند و امت را سيه کردی
اگرچه صدرملا,خشدلو فرزانه دينست   تو ای بچه نشو خر همو يک رند بيدين است
بشور از پرتو جانت                             نماد امت و تازی
بکاری تخم پاک گويش فارسی                 که باشد زان سپس راهه سخن بازی
سهش گردان سرشت و گويش خويش       اگر خواهی ستانی فارس گويش را ز نا خويش
به ورجاوند ايرانت نگه کن                  به فر فرجاد يزدانت سيير کن
پرستش کن اهورا ان خدايه ارياها را      که افندد بر دژمن ,گر او گردد سيه کارا

ز صمصم پند گير ای بچه پررو            وگرنه بر سرت من ميزنم يک هسته الو

شاد و پاينده

چاپيدن اين سروده روا نيست مگر با پرميت من . مرصی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!