درگیری دیروز مردم با شهرداری منطقه 7

مردم خطاب به مامورانی که خانه یک مجروح جنگی را در در مسیر جاده مطهری- شریعتی خراب کردند: دولتی که وزیر کشورش در خانه 30 میلیاردی می نشیند، باید خانه محقر مردم را بر سرشان خراب کند. مجروح جنگی، درحالیکه پیراهن خود را شکافته و سینه مجروح خویش را به ماموران دادستانی نشان میداد: خانه امثال من را ویران می کنید. چرا سراغ رستوران 7 میلیاردی سرخوش نرفتید که در همین طرح است؟ نماینده دادستانی کل کشور: برای خودت کردی که رفتی جبهه و جنگ. به من چه مربوط است؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!