درد

درد من دریا

 

دل تو صحرا

 

تن من خسه

 

راز تو سربسته

 

روز طولانی

 

شب  بارانی

 

کلبه ای تاریک

 

کوچه ای باریک

 

تو خشکی کویر

 

من اشکی از چشم پیر

 

اورنگ 

    Juillet  2008

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!