بیقراریِ عمر

گفتم زخیالِ تو، رنگی بوَدَم یک شب

خود هم تَگِ برق آمد، شبرنگِ خیالِ تو

“عطار”  

** ** **

گفتم ببین:

«سالهاست بیقرارم.

تلخیِ این سرما

بیدار نخواهد کرد

آرامشِ گرمِ مهرم را.»

«این که می خروشد،

آن که می تپد

قرنهاست، در من است.»

گفتم:

«گیرم ز یاد بردم

رفتارهایِ کم رنگ را

سیاهیِ سیلِ عادات را چه کنم؟»

گفتم:

«گیرم ز یاد بردم

شفافیتِ فریاد را

لحظه هایِ ماتِ سکوت را چه کنم؟»

گفتم:

«گیرم که پر شوم از تصویرهایِ رنگ

زمزمه هایِ ناتمامِ بی رنگ را چه کنم؟»

گفتم:

«بگو نبارد،

غرق می شوم در سیلابِ اشک.»

گفتم:

«نگرد در دوردست هایِ گم،

ای یار!

جز در حالِ من نمی یابی.»

گفتم:

«هیچ غریقی جز من

چنین در انتظار نبوده است

اینچنین بیقرار،

دلتنگ از روزگار نبوده است.»

 

ر.رخشانی
 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!