انتشار “اتللو در سرزمین عجایب” به انگلیسی در آمریکا

Othello in Wonderland and
Mirror-Polishing Storytellers: Two Plays
By Gholamhoseyn Sa’edi
Translated from the Persian by Michael Philips Mazda Publishers, California. Xiii + 144 pages. $ 18. (Paperback)

ــــــــــــــــــــــــــ

اتللو در سرزمین عجایب” و”آینه داران آتش افروز”

دو نمایشنامه از غلامحسین ساعدی

با ترجمه مایکل فیلیپس به انگلیسی

توسط انتشارات مزدا در آمریکا چاپ شد.

با تشکر از خانم آزاده آزاد که این خبر را در بخش نظرخواهی منعکس کرده بودند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!