دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای در پاریس

دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای، سخنرانی ميکائل لووی و حسين مکارمی و نمايش فيلمی از پانته آ بهرامی، پاريس ۱۲ دسامبر

با شرکت:
ميکائل لووی، استاد دانشگاه و نويسنده
حسين مکارمی پژوهشگر
همراه با پخش فيلم . «و با عشق زندگی می کنيم» ساخته پانته آ بهرامی
Vendredi, 12 Décembre 2008, 20H.
AGECA, 177 Rue de Charonne, Paris 11é
Métro : Alexandre Dumas

Association de Défense des prisonniers Politiques et d’Opinion en IRAN, Paris. (ADPOI)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!