ارحام صدر جاودانه شد

شايد كمتر كسي بداند كه ارحام صدر از مديران عالي بيمه ايران بود در شهر
اصفهان و او بود كه در ساختن هتل شاه عباس كه براي هميشه يكي از آثار
ديدني شهر اصفهان است نقش پر رنگ داشت. او فردي تحصيل كرده بود. نقش
اجتماعي خودش را در بيرون از تاتر خوب بازي ميكرد . مردم برايش بسيار
احترام قايل بودند و دوستش داشتند و از خودشان بود. مثل خودشان بود.او به
مردم تكيه داشت و اعتبارش همين بود او زبان طنز ظريف مردمش بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!