خونۀ باهار

خونۀ باهار

کمک کنین هلش بدیم، چرخ ستاره پنچره

رو آسمون شهری که ستاره برق خنجره

گلدون سرد و خالی رو، بذار کنار پنجره

بلکه با دیدنش یه شب، وابشه چن تا حنجره

با ما که خسته­ایم بگه، خونۀ باهار کدوم وره؟

تو شهرمون آخ بمیریم، چشم ستاره کور شده

برگِ درخت باغمون، زبالۀ سپور شده

مسافر امیدمون، رفته از اینجا دور شده

کاش تو فضای چشممون، پیدا بشه یه شاپره

          به ما که خسته­ایم بگه، خونۀ باهار کدوم وره؟

کنار تنگ ماهیا، گربه روز نازش می­کنن

سنگ سیاه حقه رو، مهر نمازش می­کنن

آخر خط که می­رسیم، خطو درازش می­کنن

آهای فلک که گردنت از همه­مون بلن­تره

          به ما که خسته­ایم بگو، خونۀ باهار کدوم وره؟

* زنده یاد عمران صلاحی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!