اظهار نظر کم سابقه درباره بازنگری در فقه شیعه

آقای هاشمی رفسنجانی در سال های اخیر خواستار نوآوری در زمینه فقه اسلامی شده اما سخنرانی اخیر او یکی از کم سابقه ترین اظهار نظرها درباره ضرورت بازنگری در فقه سنتی اسلامی است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!